Danh sách gia sư quá hạn nợ phí

Danh sách này bao gồm những gia sư quá hạn nợ phí trong thời gian dài, trung tâm đã liên hệ nhiều lần nhưng vẫn không trả nợ, hoặc trung tâm không thể liên lạc được. Chúng tôi nhận thấy các dấu hiệu chứng tỏ gia sư không có ý định thanh toán số phí nhận lớp còn nợ.


Tuyệt vời! Không có gia sư nào quá hạn nợ phí.

Khi bị đưa vào danh sách này, gia sư sẽ bị khóa tài khoản và không thể nhận lớp. Ngay sau khi gia sư đã thanh toán hết số tiền nợ, gia sư sẽ được xóa khỏi Blacklist.

Chúng tôi hoàn toàn không mong muốn công bố thông tin của những gia sư này, tuy nhiên, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Rất mong các bạn gia sư trong danh sách này liên hệ lại với trung tâm để hẹn lịch thanh toán và gỡ tên khỏi danh sách.

Xem danh sách lớp mới