Tính lại phí nhận lớp

Chỉ áp dụng khi gia sư không vi phạm hợp đồng.

Trang này tổng hợp những trường hợp và điều kiện để gia sư được tính lại phí nhận lớp (dựa theo điều 5 của hợp đồng).

1. Lớp bị giảm số buổi học/tuần

Chỉ áp dụng khi lịch học của lớp là cố định, việc giảm số buổi học/tuần là cố định, kéo dài trên 4 tuần liên tiếp.

Nếu gia sư yêu cầu được tính lại phí nhận lớp, khi việc giảm số buổi học/tuần mới chỉ là tạm thời, sẽ không kéo dài trong dài hạn (ít nhất 4 tuần liên tiếp), có thể vẫn được trung tâm hỗ trợ, nhưng sẽ bị khóa tài khoản gia sư.

Phí nhận lớp = học phí/buổi × số buổi học/tuần × 4 × mức % phí nhận lớp ban đầu.

2. Lớp học kết thúc sớm

Chỉ áp dụng khi tổng số buổi gia sư đã dạy nhỏ hơn số buổi học/tuần × 4.

Nếu gia sư yêu cầu được tính lại phí nhận lớp, khi tổng số buổi gia sư đã dạy lớn hơn hoặc bằng số buổi học/tuần × 4, sẽ không được chấp nhận, và có thể bị khóa tài khoản gia sư.

Phí nhận lớp = học phí/buổi × tổng số buổi đã dạy thực tế × mức % phí nhận lớp ban đầu.

3. Phụ huynh/học viên hủy lớp, số buổi đã dạy nhỏ hơn hoặc bằng 2

Theo chính sách học thử, phụ huynh/học viên không phải thanh toán học phí cho gia sư.

Phí nhận lớp = 0 ₫.

Trong trường hợp này, nếu gia sư yêu cầu phụ huynh/học viên thanh toán học phí, sẽ bị khóa tài khoản gia sư. Vui lòng đọc lại chính sách học thử.