Kiểm tra tình trạng lớp

Nhập mã lớp mà bạn muốn kiểm tra vào ô sau. Bạn có thể nhập nhiều mã lớp cùng một lúc.

Nếu bạn còn nhìn thấy thông tin lớp trên website, điều này chứng tỏ lớp bạn đang kiểm tra vẫn đang còn, và bạn có thể đăng ký nhận lớp đó.