Tạo Note nhận lớp

Nhập mã lớp mà bạn muốn nhận, sau đó nhấn vào nút Load dữ liệu.

Hoặc bạn có thể truy cập vào trang Danh sách lớp mới, nhấp vào nút [Xem chi tiết] lớp mà bạn muốn nhận, sau đó nhấp vào nút [Đăng ký nhận lớp].